Category GFS2

GFS2 How To

GFS2 How To

Ist für den Produktiveinsatz besser geeignet als OCFS2 da 
kaputte nodes einfacher den Cluster joinen können.

###############################################################################################
Prererquisits:

nss				via Yast installieren
				http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/security/nss/releases/NSS_3_17_RTM/src/nss-3.17-with-nspr-4.10.7.tar.gz
				cp -frv /usr/include/nspr4/* /usr/include/

libqb			siehe Heartbeat Pacemaker Doku.

corosync 2 		siehe Heartbeat Pacemaker Doku.

Nicht unbedingt notwendig
ggf. libcab2
	"wget --no-check-certificate https://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/libcap2/libcap-2.24.tar.gz"
	"tar -xzf libcap-2.24.tar.gz"
	"cd libcap-2...
Read More